Huisartsenpraktijk Blankenburg
Huisartsenpraktijk Blankenburg
Blankenburg 3, 3181 BC Rozenburg
0181 820 920
0181 820 922
0181 820 921
info@huisartsenpraktijkblankenburg.nl
klik hier
Huisartsenpost
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse
0181 627 055
Menu

Missie en visie

 Onze Missie: ( waar staan we voor)

 
 
Alhoewel er in de afgelopen 10 jaar veel is veranderd in de gezondheidszorg is de huisartsenzorg als belangrijke basisvoorziening nooit ter discussie gesteld. De huisarts is en blijft de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. De meest recente politieke uitspraken versterken deze positie alleen maar en vinden ook aansluiting bij het standpunt van de landelijke beroepsverenigingen Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Daarbij staat de patiënt staat centraal en moet de zorg zoveel mogelijk dichtbij en in de buurt geleverd worden. (Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012-2022, www.lhv.nl).
De huisartsen in Rozenburg realiseerden zich al langer geleden dat alleen samenwerking het uitwerken van deze gedachte mogelijk zal maken. Zij richtten daartoe een Coöperatieve vereniging onder de naam Fultor met naast het bieden van goede huisartsenzorg als doel gesprekspartner te zijn in de ontwikkeling van een 1e lijns geïntegreerd gezondheidscentrum. Fultor nam in 2005 daarom ook mede het initiatief tot de “initiatiefgroep WoonZorgCentrum Rozenburg”, hetgeen leidde tot de notitie “Rozenburg in 2015 is onze zorg. Daarmee stonden de huisartsen aan de wieg van het WZC Blankenburg dat in oktober 2011 haar deuren opende.
Dit was in oorsprong een project van huisartsen, apotheek, fysiotherapie en Careyn (thuiszorg, restaurant en verzorgingshuis) en gebouwd door woningstichting Ressort Wonen.
Inmiddels heeft uit het Ruwaard van Puttenziekenhuis poliklinieken met röntgen, chirurgie, interne geneeskunde, orthopedie, cardiologie, gynaecologie, longziekten en urologie in het centrum.
Andere deelnemende disciplines zijn podotherapie, diëtiek, elastische kousen, huidtherapie, orthopedische schoenmaker en een drietal medewerkers GGZ van de Parnassia-BAVO groep.
 
Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie die ook ruimte laat voor kritiek waarbij een vertrouwensrelatie een voorwaarde is voor een  goede arts-patiëntrelatie . Het is daarbij essentieel dat u als patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat u een beroep op ons doet. Wij hechten aan de persoonlijke benadering en nemen er graag de tijd voor om naar u te luisteren. Door goed naar uw verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te kunnen herkennen en  behandelen, proberen wij u zo goed mogelijk te helpen, zelf, of waar nodig met een verwijzing naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben. Ook luisteren we naar uw ervaringen met eerdere behandelingen. Zo willen we bewaken dat de door ons geboden zorg effectief is en bovendien beantwoordt aan zowel uw als onze verwachting. Zo proberen wij  ook de kwaliteit van andere,  eerstelijns en tweedelijns hulpverleners bewaken. 
Wij werken dus samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn. Wij denken dat een prettige, uitdagende en stabiele werkomgeving de basis vormt om betrokken, geïnspireerd en gedreven met zorg bezig te zijn. Plezier in ons werk leidt tot respect en waardering, onderling en belangrijker van u als patiënt.
Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in medische ontwikkelingen, kennis en apparatuur.
Ook wordt tijd en energie gestoken in het in Rozenburg beschikbaar krijgen van voorzieningen waaraan behoefte is.
 
Onze Visie ( waar gaan we voor)
Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, open en eerlijk te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk ontstaan. Dit vormt de basis voor een open communicatie tussen behandelaar en patiënt.
Dit zijn de accenten die de Huisartsenpraktijk Blankenburg wil leggen:
 
ORGANISATIE
• Om het persoonlijk karakter van ieder patiëntencontact te waarborgen wordt gestreefd naar een vaste medewerker die vanuit de Huisartsenpraktijk de verantwoordelijke dossierhouder is 
• Wij werken als groep samen aan onze deskundigheid en we hanteren een gemeenschappelijk patiëntendossier dat we nauwkeurig bijhouden. Bij afwezigheid van uw arts kan elke andere arts van de praktijk in uw aanwezigheid uw dossier inkijken. De artsen van de praktijk vormen een hechte groep.
• Onze samenwerking reikt verder dan het praktijkgebouw: we werken samen met andere disciplines (specialisten, , thuisverpleging, psychologen, andere hulpverleners). De huisarts heeft immers een coördinerende en begeleidende taak.
• Onze zorg is 7x24 uurs zorg. Door de aansluiting bij de huisartsenpost en door binnen die instelling ook verantwoordelijkheid te dragen waarborgen we de continuïteit van de huisartsenzorg.
• Met oog op de continuïteit van de werkt de Huisartsenpraktijk ook aan de toegankelijkheid van de dossiers voor andere zorgverleners. Daartoe is de praktijk aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) waarmee uitwisseling van informatie met garantie voor adequate bescherming van de privacy mogelijk is.
 
KWALITEIT
• Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen gezondheid. Roken, overwicht en gebrek aan beweging zijn ernstige risicofactoren voor de gezondheid. Leefstijladvisering is een permanent en vast onderdeel van consultvoering en programma’s worden aangeboden  om leefstijlverbetering te bewerkstellingen
• Ook de patiënt heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de organisatie van de huisartsenpraktijk. Verwacht mag worden bijvoorbeeld dat adreswijzingen en verandering van telefoonnummer wordt doorgegeven. Ook belt men zelf voor uitslagen van onderzoeken, uiteraard neemt de huisartsenpraktijk het initiatief bij ernstig afwijkende uitslagen
 
• Uitgangspunt van het medisch handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistisch mensbeeld waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Vanuit die visie proberen wij  bij te dragen aan het langer en gezonder leven maar met oog voor de kwaliteit.
 
• Daarbij wordt zorg verleend op basis van klassieke en op  bewijssteunende (evidence-based) reguliere geneeskunde volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen.
 
• Onze gediplomeerde assistentes geven in overleg met u waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is een afspraak bij de huisarts nodig, dan kunt u veelal dezelfde dag bij ons terecht. De doktersassistentes worden voortdurend begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
 
• Wij leveren chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, een Cardio-vasculair risico en chronische bronchitis (COPD) protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt voor het merendeel uitgevoerd door de daarvoor opgeleide Praktijkondersteuners/praktijkvergpleegkundigen (POH)
 
• De praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van DEKRA (voorheen Kema). Dit betekent een  jaarlijkse visitatie en controlesysteem of alle afspraken , protocollen en werkwijzen worden nageleefd.
 
• Alle huisartsen zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) waardoor er een 5-jaarlijkse beoordeling plaats vindt op de eisen om geregistreerd huisarts te zijn.
 
 
 
OVERIGE PUNTEN
 
• Onze visie is laagdrempelige complete zorg dicht in de buurt. Daarom schrijven wij patiënten uit die verhuizen naar een plaats buiten Rozenburg aangezien wij anders niet volgens deze visie kunnen werken.
 
• Doelmatigheid is geen doel op zich, maar het bepalen van medisch beleid mag wel kostenbewust plaats vinden. Daarbij zijn landelijke protocollen en afspraken leidend.
 
• Huisartsenpraktijk Blankenburg is een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Regelmatig hebben we één of meerdere (huis)artsen  in opleiding in onze praktijk werken. Daarnaast zijn we stage-verlener voor doktersassistentes. Huisarts-opleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen.
• Alle doktersassistentes, praktijkondersteuners, stagaires en huisartsen in opleiding werken onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Klachten en opmerkingen over medewerkers of huisartsen kunnen via een aan te vragen klachtenformulier gemeld worden. Klachten worden altijd serieus behandeld. Klachtenbehandeling is ook een methode om de kwaliteit te verbeteren.
• Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Palliatieve zorg is zeer persoonlijke aangelegenheid tussen huisarts en patiënt. Uiteraard werken wij binnen de wettelijke regelingen, dit geldt ook voor onze opvattingen over zwangerschapsonderbreking.
 
TOT SLOT
We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is. Na een geboorte komen we langs als de ouders aangeven daar behoefte aan te hebben. Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we een huisbezoek, als de patiënt aangeeft daar behoefte aan te hebben. Gezien de korte opnameduur en toename van opnames lukt het ons niet om bij iedereen zomaar langs te gaan. Wij (huisartsen of Praktijkondersteuners) bezoeken een paar maal per jaar onze oudere patiënten. Als zij zelfstandig thuis wonen, doen wij dat op verzoek wanneer daar reden voor bestaat.
 
 
 
 

Zorgverzekeraars

Kijk hier voor een overzicht van diverse zorgverzekeraars.

Klik hier voor het overzicht.
© 2016 realisatie esther schoemaker

Ontwikkeld door  Dotsimpel