Klachtenregeling

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?


Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen.

Er samen uitkomen

U kunt via het klachten formulier uw ontevredenheid/klacht opschrijven en versturen naar de praktijk. Uw brief zal binnen 3-4 weken behandeld worden en uiteraard ontvangt u hier bericht over. Indien nodig zal u voor een gesprek uitgenodigd worden. In veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de huisarts en zijn organisatie leren van uw feedback. Geef  bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw huisarts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren.  Uw klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.

Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en.  U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

•  Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
•  Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
•  Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
•  Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
•  De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.


Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.